Bij de diensten

Zondag 19 november zal ds. R. Reitsma voorgaan. Op zondag 26 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zullen we stilstaan bij diegenen die ons zijn ontvallen. Ds. M.E. Vroonland zal voorgaan. Op zondag 3 december zal ds. M.E. Vroonland voorgaan en zullen we het Heilig Avondmaal vieren.

Pastoraat

Wel en wee

Er zijn gemeenteleden die niet bij name genoemd willen worden, maar wel sinds kort of al langer kampen met gezondheidsklachten. We leven met hen mee en gedenken hen in onze gebeden!

Over die laatste twee zinnen krijg ik weleens vragen. Vermoedelijk ook, omdat ik het steeds herhaal. De vragen richten zich bijvoorbeeld op wie de zieken zijn. Maar zoals ik steeds schrijf, er zijn gemeenteleden die het liever (nog) niet algemeen bekend maken. Tegelijkertijd wordt er wel aan hen gedacht. Ik vind het belangrijk dat ook op deze plaats te benadrukken en zie het als een onderdeel van ons gemeente-zijn.

Overig nieuws

Koffie-inloopmorgen

Op woensdagmorgen 6 december bent u weer van harte welkom voor een kopje koffie en een praatje. Loop gerust eens even binnen. Vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur staat de deur van de Oase voor U open. Wij hopen weer veel mensen te kunnen begroeten.

Informatie: Janny de Dreu, tel 2801387

Bijbelse Dagkalender 2018

Er zijn weer Bijbelse Dagkalenders voor het nieuwe jaar beschikbaar. De boekjes liggen op de tafel achter in de kerkzaal van de Oase en bij de uitgang. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 4,50 per boekje. (De gegevens vindt U in het boekje). Van harte aanbevolen!

Kerststukjes maken

Na het succes met de bloemstukjes kwam het idee op om kerststukjes te maken. De dames op de koffie-ochtend hadden hier wel zin in. Wij hebben deze activiteit gepland op woensdagmiddag 13 december om 14.00 uur in de Oase. Belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven bij Janny de Dreu, tel. 2801387 of bij Renny Wendelaar Bonga, tel. 2880707. De kosten voor deze middag bedragen 2 euro. U kunt zich opgeven tot 6 december, dit is nodig ook in verband met aanschaffen van het materiaal. Van harte welkom. In de Oase ligt ook een inteken lijst waarop U zich kunt opgeven.

Kerkrijders

19 nov: F. Elgersma, tel: 2881380

26 nov: M. Tangerman, tel: 2880746

3 dec: Y ten Kate, tel: 2804401

Adventsproject

Het is nog november, maar als kindernevendienstgroep zijn we al klaar voor Advent! Dit jaar is het thema “Een boek vol verwachting”. Er zal een groot boek voorin de kerk liggen. Daarin staat iedere week een plaat. Ook komen Theo en Filia iedere week op bezoek, om ons iets over die plaat te vertellen. We lezen daarbij gedeelten uit Jesaja en Lucas. Ook in de kerk lezen we die verhalen. En we zien een boek – een Statenbijbel – verwerkt in de bloemschikking. Zo zijn we als gemeente in de kerk én de kindernevendienst met elkaar verbonden! Daarom zingen we dan ook steeds met elkaar het projectlied voordat de kinderen naar de nevendienst gaan. Wij kijken er al naar uit, jullie ook?

De data dat er kindernevendienst is: 3, 10 en 17 december. Vanwege de kinderkerstnachtdienst op 24 december is er ’s ochtends geen kindernevendienst.

Kinderkerstnachtdienst

Naast de voorbereidingen voor Advent zijn ook de voorbereidingen voor de Kinderkerstnachtdienst gestart! Thema zal zijn: “Het wordt licht!” We beginnen weer om 19.00 uur. In latere Geandeweis volgt meer informatie, maar dan kunnen jullie de datum alvast noteren!

Gemeentereis naar Israël 2018

Bij het algemene nieuws hebt u wellicht de poster gezien voor onze reis naar Israël! De reis – van vrijdag 27 april tot en met maandag 7 mei 2018 – wordt steeds concreter en gaat ook steeds meer leven. We kijken terug op een mooie informatieavond op maandag 30 oktober, waar we ook weer nieuwe geïnteresseerden mochten verwelkomen. De eerste inschrijvingen zijn inmiddels een feit.

Mocht u nog niet bij een informatieavond geweest zijn, maar wel geïnteresseerd zijn in de reis, dan kunt u voor meer informatie of met vragen contact opnemen met dhr. De Dreu (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 058-2801387) of ds. Vroonland (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 058-2896620). Zij organiseren de reis in samenwerking met Promised Lands in Rotterdam.

Giften

Via mevr. Timmermans is een gift ontvangen van €50,- van P. voor de diaconie.

Via mevr. Breimer is een gift van €20,- ontvangen.

De anonieme gevers ook op deze plaats heel hartelijk dank!

Tenslotte

Op 26 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Eeuwigheidszondag wordt deze dag ook wel genoemd. Het is de dag dat we stilstaan bij de gemeenteleden die ons het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. De families zijn inmiddels uitgenodigd. Achttien* namen zullen worden genoemd. Namen van mensen die gemist worden. Thuis. In het gezin. In de kerk. Als gemeentelid. We staan stil bij wie ze waren, wat ze voor ons betekend hebben en nog steeds betekenen. En we weten hun namen geborgen in Gods handpalm, zoals het gedichtje wat na iedere afkondiging van overlijden het afgelopen jaar weer geklonken heeft zo treffend verwoordt:

"Er is een steen verlegd in een rivier op aarde….

door het verleggen van die ene steen,

zal de stroom nooit weer dezelfde weg gaan.

De naam op die steen

zal voor altijd in Gods handpalm gegrift blijven staan"

(Variant op het begin van het gedicht van Bram Vermeulen / het lied van Paul de Leeuw "De Steen”).

* Mocht er in de periode tussen dit schrijven en 26 november nog een gemeentelid komen te overlijden, wordt in overleg met de familie afgestemd of zijn of haar naam dit jaar of volgend jaar genoemd zal worden.

Ds. M.E. Vroonland

Verslag wijkkerkenraadsvergadering 6 november

De preses opent de vergadering met het lezen van Spreuken 15: 1 t/m 7. Enkele wijsheden over het gebruik van woorden komen tot ons. Na een woord van welkom gaat hij voor in gebed. Er zijn drie leden door ziekte verhinderd. De agenda wordt doorgenomen, toegelicht en vastgesteld. Er zijn ook deze keer vier extra agendapunten, te weten de keuze van de gastpredikanten, de evaluatie van de wijkavond, het gebruik van flatscreen schermen in de kerkzaal en de Plaatselijke Regeling. De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd en ondertekend. Van de actiepuntenlijst kunnen meerdere punten worden afgevoerd.

De lijst met poststukken bevat enkele bespreekpunten, zoals een verzoek om ambtsdragers in 2018 voor diensten elders in instellingen, een verzoek om mee te doen aan ‘the Action’ waarbij scholen kerken bezoeken, de bezinningsdag van de wijkkerkenraad op 3 maart 2018 en een brief van een gemeentelid over de gemeentegids. Deze stukken zijn behandeld. Bij de terugblik op kerkdiensten wordt stil gestaan bij de dienst met medewerking van het Groot Evangelisatiekoor op 5 november. Deze viering werd alom gewaardeerd, in het bijzonder de solozang van onze predikant.

Voor de uit te nodigen gastpredikanten wordt het overzicht met de namen waaruit regelmatig geput wordt bekekenen en wordt nagegaan in hoeverre namen komen te vervallen dan wel nieuwe namen kunnen worden toegevoegd. Omdat het predikantenrooster voor 2018 al klaar is, zal hiermee in 2019 rekening worden gehouden. Opgemerkt wordt dat tussentijdse wijzigingen tijdig bekend moeten zijn bij de preekregelaar, zodat de vermelding in de dagbladen in orde is.

De wijkavond die op 1 november is gehouden, wordt geëvalueerd. Hiervan staat onder het wijknieuws een verslag. Opgemerkt wordt dat voor de wijkavonden tijdig en meer reclame kan worden gemaakt. Over het gebruik van flatscreen schermen tijdens onze vieringen is weinig meer te vertellen. Twee werkgroepjes buigen zich over dit punt, n.l. een over de technische kant en een over de liturgische aspecten. Besloten wordt om hiervoor een verzoek tot reservering in te dienen bij het College van Kerkrentmeesters met het oog op de begroting voor 2018. De herziene Plaatselijke Regeling 2016 van onze wijkgemeente heeft bij de Classis Leeuwarden tot enkele vragen geleid. Deze kunnen door ons worden beantwoord door deze regeling op enkele plaatsen aan te passen. De voorgestelde wijzigingen worden unaniem goedgekeurd. Het agendapunt ‘Mededelingen’ wordt met de vooraf aangeleverde informatie behandeld. De belangrijkste punten hieruit kunnen worden genoemd. Het moderamen vraagt aandacht voor de eerdergenoemde bezinningsdag van de wijkkerkenraad en voor een goed sleutelbeheer. Ouderling-kerkrentmeester Halma zegt dat dit laatste goed is geregeld. Voor het pastoraat zijn dit jaar vier ambtsdragers aftredend. Omdat zij herkiesbaar zijn, zal hen worden gevraagd of zij hiertoe bereid zijn. Conform de Plaatselijke Regeling zal bij aanname later in het jaar in een kerkdienst hun verbintenis een feit worden. Het College van Diakenen laat weten dat de oproep voor fietsen voor het vakantiehuisje Ichtus resultaat heeft gehad. Er zijn twee fietsen geschonken. Voor de Oogstdienst op 5 november zullen heel veel bloemen moeten worden bezorgd. De predikant brengt de voortgang van de werkgroepen die zich bezighouden met het gebruik van schermen in de kerk in en licht dit daar waar nodig toe. Ook wordt door haar het opknappen van de gang bij de zalen van de Oase genoemd alsmede de Kindernevendienst.

Het College van Kerkrentmeesters noemt de opvolging van de heer B. Nuys door de heer B. Posthumus en de voorgestelde benoeming van de heer T. De Groot in dit college als toekomstige opvolger van de heer M. Veenstra. Verder is in dit college gesproken over onze plannen rondom flatscreen schermen in de kerk en de vervanging van de stoelen in de Vijverzaal.  Bij de rondvraag wordt nog naar voren gebracht dat giften voor het opknappen van ons kerkgebouw niet zonder doelbestemming in de algemene middelen mogen verdwijnen. Er zullen stappen worden ondernomen om dit als zodanig te reserveren en beschikbaar te stellen. De heer Elgersma krijgt mandaat om naar een betaalbare goede stoel te zoeken voor gebruik in de Vijverzaal. Daarvoor zijn 100 stoelen nodig. Mw. T. van de Zee leest ter afsluiting het gedicht ‘Voor elkaar’. Hierna sluit de voorzitter om 21.40 uur de vergadering en wenst de aanwezigen wel thuis.

A.K. Damstra, preses

Verslag wijkavond 1 november

Na afloop van de goed bezochte vesper in het kader van de Dankdag voor Gewas en Arbeid werd de najaarswijkavond gehouden, deze keer niet in de Vijverzaal, maar in de kerkzaal. Na de koffie en de thee in de Vijverzaal wordt daarom verhuisd. Voorzitter Damstra opent de wijkavond met een overzicht van punten die zullen worden gepresenteerd.

De reden voor de plaats van de wijkavond in de kerkzaal is het laten zien van de presentatiemogelijkheden met een flatscreenscherm. De wijkkerkenraad onderzoekt dit met twee werkgroepjes te weten voor de technische mogelijkheden en voor het inhoudelijke gebruik tijdens de vieringen. Gebleken is dat het gebruik van onze beamer niet de voorkeur heeft. Een installatiebureau laat nu een en ander zien en ds. Vroonland geeft hierbij een toelichting. Bij de eerste peiling onder de aanwezigen blijkt dat de meningen verdeeld zijn. Voordat de wijkkerkenraad een besluit neemt, zullen alle mogelijkheden met de voor- en nadelen worden geïnventariseerd.

De voorzitter geeft een toelichting op onze Visie voor de jaren na 2018. Besloten is het besluit van de Algemene Kerkenraad te volgen, waarin het peiljaar 2018 voor de eventuele sluiting van een kerkgebouw is geschrapt en dat voorlopig met twee kerkgebouwen verder zal worden gegaan, waarbij wordt ingeteerd op het vermogen, totdat de AK besluit dat het niet langer verantwoord is. Het vorig jaar door de wijkkerkenraad ingenomen standpunt wordt daarom bevroren. Vervolgens worden de te verwachten mutaties in de AK genoemd. Ds. Vroonland staat stil bij de voorgenomen reis naar Israël in 2018 en zegt dat nieuwe inschrijvingen nog mogelijk zijn. Ook vertelt zij iets over haar nascholing die met nog twee sessies in november en december ten einde loopt. Het was een zware belasting maar zij heeft het toch als positief ervaren. De uitvoering van het pastoraat vroeg daardoor enkele aanpassingen, maar hierop kon goed worden ingespeeld. Voor volgend jaar zijn afspraken gemaakt voor het pastoraat in de tehuizen in onze wijk. De voorzitter doet melding van de bezinningsdag van de wijkkerkenraad, die op 3 maart 2018 in de Oase zal plaatsvinden. Hiervoor zullen o.a. ook de wijkbezoekers worden uitgenodigd. De stoelen in de Vijverzaal zullen in het kader van achterstallig onderhoud worden vervangen. Het zoeken is nog naar een goede stoel voor een passende prijs. Omdat voor de bijeenkomsten in de kerk een ontruimingsplan is opgesteld, wordt nog gezocht naar mensen met een EHBO diploma en naar gecertificeerde BHV-ers. Er is momenteel te weinig zicht op personen die hieronder gerekend kunnen worden. Daarom wordt een oproep gedaan om zich te melden. De status van de werkgroep Roemenië wordt toegelicht. De verantwoordelijkheid met name de financiële, ligt nu bij de AK. Van de viering van het 40-jarig jubileum van de Oase in 2016 is een compilatie op dvd gemaakt en die is voor € 5,00 te verkrijgen. Tot slot zet de voorzitter de vrijwilligers in het zonnetje die de afgelopen tijd de gang naar de zalen hebben opgeknapt. Hun vele werk wordt met het overhandigen van een bescheiden presentje gewaardeerd.

Na de tweede pauze met een hapje en een drankje in de Vijverzaal wordt gekeken naar een fotopresentatie van de reis die acht wijkgemeenteleden in mei aan onze zustergemeente in Vaida Roemenië brachten en een twee korte filmpjes over de inwijding van het gemeentecentrum aldaar. Rond 22.30 uur wordt de geslaagde wijkavond afgesloten.

A.K. Damstra, voorzitter

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION