Bij de diensten

Bloemschikking

Het thema in de Oase in de 40dagentijd is: Onvoorwaardelijke Liefde. Zoals een moeder haar kind onvoorwaardelijk liefheeft en haar kind zal beschermen, zo heeft God ons mensen onvoorwaardelijk lief. Als teken daarvan zien we een kruis (paars de kleur van inkeer en bezinning), te midden van Licht (geel) en Liefde (rood). Het hart voor het kruis laat ons zien dat God hart voor ons heeft. De twee boogvormen zijn als uitgestrekte armen roepend naar God om ontferming vanuit onze kwetsbare wereld.

Bij de symbolische bloemschikking op de 5e zondag:

Nieuw Leven

We horen over het geheim van leven verliezen en daardoor juist vinden.

In de schaal ligt zwarte aarde en daarbij korenaren.

De klimop herinnert aan het doorgaande leven en aan trouw.

De narcissen staan voor nieuw leven.

Als een graankorrel

afdalen in de duisternis

van de zwarte aarde en

vertrouwen op kiemkracht.

Eeuwige

omring ons

met uw onvoorwaardelijke liefde

zodat ook wij

blijven vertrouwen in

levenskracht en vruchtbaarheid.

Helma Feenstra

Komende diensten

Zoals u in eerdere edities van Geandewei hebt kunnen lezen, zal op 25 maart, Palmzondag, het project-kinderkoor o.l.v. Tjeerd Kramer (dirigent) en Arjen Nauta (pianist) meewerken aan de dienst. We kijken er erg naar uit! Kon je niet meezingen met het koor, maar wil je wel graag komen luisteren? Ben je benieuwd naar de betekenis van Palmzondag en vind je het leuk om een Palmpasenstok te maken? Wees dan van harte welkom, op 25 maart, 9.30 uur, in de Oase! Voorganger Ds. M.E. Vroonland.

Donderdag 29 maart viering Witte donderdag met Heilig Avondmaal en met medewerking van de Cantorij, aanvang om 19.30 uur. Voorganger Ds. D.G. Posthuma.

Vrijdag 30 maart viering Goede Vrijdag, aanvang om 19.30 uur. Voorganger Ds. D.G. Posthuma.

Zaterdag 31 maart viering Stille zaterdag, aanvang om 19.30 uur. Voorganger Ds. D.G. Posthuma.

Zondag 1 april viering eerste Paasdag met medewerking van een muziekgroepje o.l.v. Arjen Nauta, aanvang om 9.30 uur. Voorganger Ds. D.G. Posthuma.

Pastoraat

In memoriam: Rimmy de Haan-Feenstra

Op zaterdag 17 februari overleed op de leeftijd van 90 jaar Riemke de Haan-Feenstra. Rimmy. Moeder van Machiel, Piet, Teije en Klaske.

Op haar rouwkaart stond bovenaan de Schrifttekst die ook in haar afscheidsdienst centraal stond: “Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden recht maken”, Spreuken 3 vers 6. Het was haar trouwtekst, de tekst die op een bordje in huis hing en de tekst die zij uitkoos voor de rouwkaart van haar man toen hij in 2004 overleed. Een rode draad dus, tot het einde toe.

Zorgzaamheid is wat Rimmy typeerde. Op haar 16e overleed haar moeder en zij nam die taak binnen het gezin over. Zelfs haar grote liefde moest daarvoor een paar jaar wachten met trouwen. In 1952 trouwde ze dan toch met Johan en samen kregen ze vier kinderen. Ze was voor hen een zorgzame moeder die thuis was als ze uit school kwamen, met het bekende kopje thee. Ze was ook altijd bezig. Naast alles wat ze thuis deed genoot ze van het zingen in het kerkkoor, wat ze lang heeft volgehouden, en de bijeenkomsten met de vrouwenbond. Het huis stond verder open voor wie dat nodig had. Na de zorg voor de jongere broers en zussen als tiener en jongvolwassene, was er ook na het huwelijk plaats in huis voor familieleden waarvoor dat nodig was.

En toen werd het november 2016. Ze woonde in Florastate en kreeg het bericht dat haar oudste zoon Machiel overleed. Lichamelijk kwamen er direct gevolgen voor haar. De dag na zijn overlijden viel ze zelf en terugkijkend is vanaf dat moment haar achteruitgang ingezet. En toch klonk die tekst: “Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden recht maken”. Ook zongen we op 22 februari, de dag van haar afscheid, liederen “Beveel gerust uw wegen”, en klonken de woorden van Psalm 23, “De Heer is mijn herder”. Juist in de laatste tekst vonden we als het ware dé sleutel van beide Schriftteksten voor Rimmy: Wat er ook gebeuren mag in het leven, straks, bij God, zal het je aan niets ontbreken. Uiteindelijk zal Hij de paden rechtmaken. En tot die tijd is Hij bij je, in alle moeilijkheden waar je Hem in kent. 

Rimmy heeft het leven losgelaten, met vertrouwen op God dat Hij bij haar zou zijn en voor haar zou zorgen. Ook met het vertrouwen dat Hij bij haar gezin zou zijn, nu zij hen los moest laten. We wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen sterkte, troost en Gods nabijheid toe nu zij verder moeten zonder haar.

In memoriam: Tinie Boes-van der Meulen

5 mei 1946 – 7 maart 2018. Op dinsdag 7 maart overleed in de leeftijd van 71 jaar Tinie Boes-van der Meulen.

Tinie Boes werd geboren in het Friese Ferwerd als derde van vier kinderen in het gezin van bakker van der Meulen en leerde daar op negentienjarige leeftijd haar man Ulbe kennen. 20 augustus 1969 traden zij in het huwelijk, waarna ze in het friese Goutum kwamen te wonen. Daar vond Tinie werk bij de receptie van de bloedbank, waar ze haar met veel vreugde lange tijd heeft gewerkt. Want Tinie hield van mensen en mensen hielden van haar. Ook voor kinderen had ze een heel groot hart, maar juist daarom viel het uitblijven van eigen kinderen haar zo zwaar: een verdriet, dat zij onuitgesproken met zich meedroeg. Met veel liefde ontfermde ze zich daarom over de kinderen van anderen, voor wie ze een echte moeder was. Samen met haar man maakte ze lange reizen naar verre landen, totdat een slepende ziekte zich bij haar openbaarde. Het maakte haar leefwereld allengs kleiner: meer en meer raakte ze aan huis gebonden en aangewezen op de thuiszorg, die dagelijks haar kwam verzorgen. Maar Tinie bleek over een groot incasseringsvermogen te beschikken en in staat om ondanks alle beperkingen toch van het leven te genieten.

Daardoor kwam haar overlijden toch nog onverwacht. Op dinsdag 13 maart werd zij vanuit de Noorderhof onder grote belangstelling begeleid naar haar laatste rustplaats in Goutum. En las haar schoonzus bij haar afscheid een gedicht van Toon Hermans:

Er zijn mensen die hartstochtelijk zoeken naar DE waarheid,

de waarheid van hun bestaan.

Ik geloof niet dat wij de volledige waarheid in dit leven zullen vinden.

De grote waarheid verbergt zich in het mysterie en openbaart zich in de dood.

Ik denk weleens dat het een beetje belachelijk is

dat wij ons vanuit het wankele aardse leven

zorgen maken over degenen die gestorven zijn.

Zij zijn het immers die de waarheid kennen.

Wij tasten in het donker

Zij leven in het volle licht.

We wensen haar man Ulbe en alle anderen, die Tinie zullen missen, troost en warmte toe om een weg te vinden om met dit verlies verder te leven.

Ernstige ziekte Jan Elzinga

De één heeft er meer mee te maken dan de ander, maar niemand ontsnapt eraan: Het hoort bij het bestaan. Leef je, ben je mens, dan heb je verdriet. Na een leven van veel ziekte en tegenslag, hebben wij een dezer dagen te horen gekregen dat Jan een ernstige en uiterst zeldzame vorm van kanker heeft. Een opeenstapeling van eiwitten in de lever en in het beenmerg, Jan is maandag 12 maart jl. begonnen met de chemokuren. Dit is de derde keer dat Jan te maken krijgt met de kanker. Donderdag 15 maart krijgt hij de tweede chemo, de daarop volgende week maandag en donderdag weer. Daarna een week rust en deze sessies van vier chemokuren wordt 11 keer herhaald.

Deze vorm van kanker kan zich ook rond het hart ontwikkelen, in de longen, nieren en darmen, daarom krijgt hij nog een afspraak bij de cardioloog voor een hartscan. Inmiddels heeft zich een heel team van medisch specialisten in het MCL om hem heen gevormd en zijn alle registers opengetrokken. Ook krijgt Jan binnenkort nog een oproep voor een bezoek aan dé specialist op dit gebied in het UMCG te Groningen. Het wordt een leven tussen hoop en vrees en een lach en een traan. We weten dat tegenslagen bij het leven horen, dat verdriet vaak onvermijdelijk is. Wat onontkoombaar is, wil Jan aanvaarden uit Gods hand. In alle leed zal Hij bij ons zijn. Hij zal Jan vasthouden wanneer hij dreigt te vallen. Het geloof is momenteel het enige wat ons kan helpen overeind te blijven en ons de kracht geeft dit te doorstaan, God geeft om ons en houdt ons bij de hand in deze moeilijke tijd.

Hartelijke groet, Janny & Jan Elzinga

Overig nieuws

Kerkrijders

Zondag 25 maart: L.D. Bouma, tel: 06-16457845

Donderdag 29 maart: Y. ten Kate, tel: 2804401

Vrijdag 30 maart: F. Elgersma,   tel: 2881380

Zaterdag 31 maart: C. de Dreu, tel: 2801387

Zondag 1 april:  H. Boersma, tel: 2882642

Bezinnings- en inspiratiedag 3 maart 2018

Het is zaterdag 3 maart. Vanaf 9.30 uur druppelen de mensen langzaam binnen. Een aantal leden van de wijkkerkenraad, wijkbezoekers en nog wat bezoekers vanuit het bezoekproject zijn vandaag naar De Oase gekomen om zich te bezinnen en te laten inspireren. Ds. Adri Terlouw en ds. Hinke Post-Knol zullen ons door deze dag heen leiden. Na eerst van een kopje koffie te hebben genoten, gaan wij naar het Stiltecentrum waar wij beginnen met een kort morgengebed.

Daarna vertelt ds. Terlouw ons iets over twee inspirerende visies op kerk-zijn van Erik Borgman en Stefan Paas, die hier alle twee een boek over hebben geschreven. Van Erik Borgman is ook de uitspraak “De kerk gebeurt!” De kerk is geen statisch gegeven, maar kerk heeft met actie te maken. Als mensen elkaar ontmoeten, echt ontmoeten vanuit dat grote mysterie van liefde van God voor de mens, zet dat mensen in beweging.

Stefan Paas heeft een aantal praktische zaken beschreven in zijn boek. Wat daarin interessant is om eens vanuit een andere invalshoek je christen zijn in deze wereld te bekijken en van daaruit kerk zijn. Beide boeken zijn helder geschreven en getuigen van realiteitszin en wat ook belangrijk is, er spreekt hoop uit.

Na de inleiding gaan wij in twee groepen uiteen en in elke groep worden drie workshops gehouden rond de thema’s:

  1. 1. Vragen en bondgenoten in de eigen sociale context. Belangrijk hierin was het kijken naar de wijk(omgeving) van de kerk en hoe zou je als kerk kunnen samenwerken of het gebouw meer openstellen voor andere activiteiten.
  2. 2. Geloof delen. Spreek je weleens met andere mensen over het geloof en hoe vind je de goede woorden. Voor veel niet kerkelijke mensen is de drempel naar een kerkdienst vaak te hoog en te moeilijk, maar bijvoorbeeld naar een eetcafé gaan of een koffiemorgen is gemakkelijker.
  3. 3. Keuzes maken. Wat wil je in ieder geval houden, als het qua bemensing niet meer lukt om alle activiteiten door te laten gaan. Op de eerste plaats kwam wel de eredienst. Daarnaast werden nog een aantal zaken genoemd, die men toch wel van belang achtte: eetcafé, koffiedrinken na de dienst, pastoraat naar de ouderen en de tehuizen toe, geloofsgesprek-toerusting, diaconaat in de breedste zin van het woord (dichtbij en ver weg), bijzondere vieringen ook met rituelen zoals aan je doop denken in de Paasnacht of een kaarsje aansteken ter nagedachtenis aan overledenen.
  4. 4. Jonge gezinnen. Hoe kunnen wij als kerk iets betekenen voor de jonge gezinnen. Voor jonge gezinnen is het leven tegenwoordig erg druk, waardoor de kerk wat naar de achtergrond verdwijnt. Een aantal decennia geleden zag het leven er nog anders uit, dingen stonden veel meer vast en waren overzichtelijker, tegenwoordig verandert er veel in korte tijd. Veel jonge mensen hebben daar mee te maken in werksituaties of in het onderwijs en niet te vergeten de sociale media. Voor jongeren is het lastig om daar hun weg in te vinden. Het zou goed zijn om daar met de jongeren zelf een keer over te praten. Ook bij hen zullen zingevingsvragen leven.
  5. 5. Organisatie. De manier waarop de gemeente nu georganiseerd is, vraagt om meer menskracht dan er is. De vraag ligt er: “Hoe zouden wij met minder mensen efficiënter kunnen werken?” Onze gemeente is toch wel een vergrijzende gemeente en bovengenoemde vraag is een serieus gegeven om over na te denken en vormt tevens een uitdaging.

De deelnemers hebben het als een zinvolle dag ervaren, goed om op deze manier eens met elkaar in gesprek te gaan. Het delen van ervaringen en zorgen werkt verbindend. Je inspireert elkaar en het is goed te kijken waar de uitdagingen liggen in onze gemeente. De kerk heeft een Boodschap, die de moeite waard is om in stand te houden en om uit te dragen. Gods Liefde voor de mens en voor de wereld mogen wij laten zien op wat voor manier dan ook en die verbindt ons ook met elkaar. Dat is, denk ik wel het belangrijkste dat wij van deze dag hebben meegenomen. Van daaruit mogen wij ook de uitdagingen aangaan, die op dit moment op onze weg komen.

Koffiemorgens

Elke maand staat op de eerste woensdagmorgen de koffie klaar in de Oase vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. Er is tijd voor ontmoeting en gesprek en af en toe een extra activiteit zoals bingo, sjoelen of iemand komt wat vertellen. Iedereen is van harte welkom, ook mensen van buiten de kerk. Hebt u behoeft om er even uit te zijn, kom dan gerust een keertje langs. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus zijn wij er ook op de derde woensdag van de maand. De data voor de komende periode zijn: 4 april, 2 mei, 6 en 20 juni, 4 en 18 juli, 1 en 15 augustus.

Contact: Janny de Dreu tel.: 058 280 13 87

Tenslotte: opstarten

Zoals u in de vorige Geandewei hebt kunnen lezen, moest ik op de – met de woorden van mijn huisarts – stopknop drukken. In diezelfde Geandewei zag ik hoe snel collega’s Beintema en Posthuma mijn diensten konden overnemen. Ook op deze plaats hartelijk dank daarvoor!

Na flink wat bijslapen en rust merk ik dat de energie weer begint terug te komen. Tegelijkertijd ook de lichamelijke ontspanning. Ik moet mijn huisarts dus volkomen gelijk geven. Tegelijkertijd waarschuwde hij mij de laatste keer dat ik hem zag ook: zorg ervoor dat je, nu je weer energie begint te krijgen, niet meteen van alles gaat oppakken. Oftewel, ik kan niet meteen weer in de hoogste versnelling starten.

Waar ik wel van mijn huisarts en mijn contactpersoon bij de arbodienst toestemming voor gekregen heb, is het voorgaan in de dienst van 25 maart, Palmzondag. Ik voel me vanaf het met de kindernevendienstgroep bedenken van het plan voor een kinderkoor tot aan deze (eerste?) uitvoering betrokken en vermoed dat het mij vooral energie gaat geven. Het is meteen ook een soort meetmoment voor mijzelf, om te zien hoe ver ik na een maand sta. Heel fijn dat ds. Beintema bereid was/is om “achtervang” te zijn voor deze dienst.

Tegelijkertijd is deze dienst dus een eerste begin in mijn hersteltraject. De intensieve Paascyclus komt, zoals u hopelijk begrijpen zult, voor mij te vroeg. Om na Palmzondag daar direct mee te -moeten- beginnen zou teveel druk geven en te belastend zijn. Heel fijn dat ds. Posthuma deze cyclus overgenomen heeft! Natuurlijk wil ik wel verder opbouwen, maar met de waarschuwing van mijn huisarts in het achterhoofd en het gegeven dat ik pas in april ben uitgenodigd bij de arbo-arts zelf om met hem of haar een opbouw te bespreken, moet en kan ik niet te ver vooruitkijken en zeker niet te snel gaan. Eerst maar eens ervaren hoe het is om weer voor te gaan op Palmzondag. Hartelijke groet,

Ds. M.E. Vroonland

Verslag wijkavond 14 maart 2017

Na afloop van de vesper in het kader van de Biddag voor Gewas en Arbeid waren rond 50 gemeenteleden in de Vijverzaal aanwezig voor de wijkavond. De leiding was deze keer geheel in handen van de preses van de wijkkerkenraad. Het programma bestond uit twee delen. Eerst werd informatie uitgewisseld over wat er momenteel in de wijkgemeente speelt. Er werd stil gestaan bij de afwezigheid van onze wijkpredikant ds. M.E. Vroonland en de maatregelen die zijn genomen om haar de komende weken te ontlasten. Daarover is al een en ander in Geandewei gepubliceerd. Verder werd genoemd de voortgang van de cantorij bij het zoeken naar een nieuwe dirigent, het opknappen van de Oase. Hierbij werden de ‘naaidames’ bedankt die veel nieuwe gordijnen hebben gemaakt en de heren die ijverig de verfroller hebben gehanteerd. Ook over de reis van gemeenteleden naar Israël kon het laatste nieuw worden doorgegeven, zoals nog eens drie nieuwe reisgenoten bij de groep, waardoor er nu 23 personen meegaan. De positie van de werkgroep Roemenië werd verduidelijkt, evenals de vrijwilligersbijeenkomst van onze wijk op vrijdag 20 april en de gemeenteavond op maandag14 mei. Er werd stil gestaan bij de vacatures voor ouderlingen en notulisten; de laatste twee betreffen de wijkkerkenraad en de Algemene Kerkenraad. Tot slot werd de bezinningsdag op 3 maart genoemd, waarvan nog een apart verslag in Geandewei komt.

Na de pauze werd uitgebreid aandacht besteed aan het punt ‘Kerkdienst en liturgie’. Hiervoor werd een vragenformulier uitgedeeld, waarop men kon aangeven wat men vindt van bepaalde onderdelen in de liturgie, wat mist men bijvoorbeeld daarin. Ook werd de mening gevraagd over de cantorij, de gekozen liederen die gezongen worden, de keuze van gastpredikanten, het gebruik van het orgel versus de piano, de medewerking van kerkkoren en de medewerking van gemeenteleden aan een kerkdienst. Het resultaat zal door de wijkkerkenraad worden geëvalueerd. In de pauze en daarna kon men genieten van niet alleen koffie en thee, maar ook van de bekende hapjes en drankjes. Van de gelegenheid om vragen te stellen werd goed gebruik gemaakt.

Om 21.45 uur werd het officiële gedeelte afgesloten en de informele nazit duurde nog een driekwartier, wat aangeeft dat het een geslaagde avond was.

A.K. Damstra, voorzitter

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION