Bij de diensten

Zondag 24 september ds. D.G. Posthuma. Afscheid Olchert Clevering m.m.v. de cantorij. Zondag 1 oktober ds. M.E. Vroonland. Viering Heilig Avondmaal. Zondag 8 oktober ds. J. Miedema.

Pastoraat

Wij gedenken Johanna Elisabeth Vermeulen-Vellinga

In de nacht van zondag op maandag, 28 augustus, overleed Jo Vermeulen in de leeftijd van 91 jaar, in lieve nabijheid van haar kinderen, die de laatste dagen van haar leven om haar heen stonden. Zo’n 3 jaar verbleef ze in Abbingahiem, daarvoor woonde ze in Florastate.

Jo was geboren in Wommels, als jongste in een gezin met nog een zuster en een broer. In 1953 trouwde ze met Gerrit Vermeulen, die werkzaam was bij de Algemene Friesche (later AGO, Aegon) en kwamen ze in Leeuwarden te wonen, o.a. Curaçaostraat, Ereprijs. Een zoon en een dochter werden hen toevertrouwd, Adriaan en Diana. Met heel veel liefde en zorg heeft ze, de laatste jaren van hun huwelijk, haar man (overleden 12 oktober 2002) verzorgd. Het was een sociaal betrokken gezin, waar Jo in de ‘lichtheid van het bestaan’ haar bijdrage in het leven mocht geven.

Vier kleinkinderen mocht zij zien opgroeien en deze mochten veel goeds beleven aan hun altijd levenslustige oma, die hen ook veel meegaf. Lezen, gedichten, krantenknipsels tussen boeken, goed voorbereiden van vergaderingen, want jarenlang was Jo voorzitter van de hervormde vrouwenvereniging Huizum. Trouw kerkgangster in eerst de Kurios, later de Dorpskerk en, weer later, Oase, waar ze van de ruimte in geloven genoot. Want ruimte was belangrijk voor haar én verbinding, ze hield niet van uitsluiten en starre dogma’s. Wat vond ze het nieuwe Liedboek ook mooi. Ze las er dagelijks in, al moet ze zich dan al inspannen om haar hoofd helder te houden. “Ik lees bij de liederen prachtige gedichten en gebeden”. En het zijn de gedichten van Gezelle tot Achterberg, van Bonhoeffer (‘door goede machten trouw en stil omgeven’) tot Willem Jan Otten.

Op donderdag 31 augustus namen we afscheid van Jo in een dienst, waar de kinderen een betrokken leven schetsten van haar en waar we lazen en overdachten 1 Korintiërs 13, het hooglied van de liefde. En met verwondering stonden we even stil bij haar bijbelse namen, in Lukas’ evangelie genoemd, die ze droeg. Namen van vrouwen, die immers het leven van de Heer flankeren. Elisabeth, de ‘moeder in verwachting’, die de andere, komende moeder ontmoet. En hoe vaak en mooi en liefdevol is deze scène niet geschilderd, die levensontmoeting, -verwachting. En Johanna, getuige, bij dood, van het ‘nieuwe leven’. We gedenken Jo in liefde, vertrouwen haar toe aan de Heer en we bidden om vertroosting, voor wie achterblijven in verdriet, maar zeker ook in dankbaarheid, de kinderen en kleinkinderen.

Ds. D.G. Posthuma

Wel en wee

Er zijn gemeenteleden die niet bij name genoemd willen worden, maar wel sinds kort of al langer kampen met gezondheidsklachten. We leven met hen mee en gedenken hen in onze gebeden!

50 jaar getrouwd

Op 29 september hoopt het echtpaar Visser – van Akker en het echtpaar Boersma – Bakker hun 50-jarig huwelijksjubileum te vieren. Van harte gefeliciteerd.

Bedankt

Wat in meilibjen en waarmte ha wy fan jim krigen nei dat ús leave skoansoan sa wreed by ús weirekke is. It jout ús in protte steun! Hertlik tank dêrfoar,

Yge en Tiny ten Kate

Overig nieuws

Kerkrijders

Zondag 24 september, C. de Dreu, tel: 2801387.

Zondag 01 oktober, L. Bouma, tel: 06-16457845.

Zondag 08 oktober, M. Tangerman, tel: 2880746.

Giften

Via mevr. Timmermans is een gift ontvangen van € 500,- voor de wijkkas. Via ds. Vroonland is een gift ontvangen van € 20,- voor de kerk. De anonieme gevers ook op deze plaats heel hartelijk dank!

Verslag wijkkerkenraadsvergadering

Op maandag 4 september kwamen we voor het eerst in het nieuwe seizoen weer bij elkaar als wijkkerkenraad. Vanwege de vakantie van onze voorzitter, dhr. Damstra, nam ds. Vroonland zijn taak als voorzitter waar. Zij opende met het lezen van “De verrekijker” uit het boekje “Vreugde als medicijn” van ds. J. Wilschut. We volgden de agenda zoals gebruikelijk: de notulen werden goedgekeurd, de actiepuntenlijst nagelopen. Na de ingekomen stukken, waarbij onder andere het preekrooster voor 2018 ter sprake kwam, blikten we terug op de kerkdiensten van de afgelopen tijd. Ook het gebruik van de beamer in de zomer kwam ter sprake. Vervolgens kwamen drie extra punten aan bod. Allereerst startzondag (17 september) waarvoor de voorbereidingen in volle gang zijn. Vervolgens de wijkbegroting voor 2018. Tenslotte een speciale collecte voor het onderhoud van de kerkgebouwen op zondag 24 september.

Zoals de laatste tijd gebruikelijk, waren de mededelingen vanuit de geledingen haast allemaal van tevoren rondgemaild. We lichtten er een aantal zaken uit, zoals informatie over INLIA en de werkgroep Roemenië vanuit de diaconie. Daarnaast de vormgeving van de bijeenkomsten in Aldlânstate en Erasmus in 2018. Tenslotte kwam de hal bij de consistorie ter sprake. In de vergadering stonden we ook stil bij het aanstaande afscheid van Olchert Clevering als cantor en organist. Daarnaast bij het bericht van een andere organist die heeft aangeboden in de Oase te willen spelen. Tenslotte vindt op 4 februari 2018 kanselruil met Goutum plaats en zal op 18 maart 2018 Pniëls kerkkoor meewerken aan de dienst. Na de gebruikelijke rondvraag werd de vergadering gesloten door de jarige dhr. Elgersma.

Bezoekersproject

Al eerder hebben wij U geïnformeerd over het bezoekersproject. Een aantal adressen zijn opnieuw ingedeeld. Sommige bezoekers wilden wel weer eens wat nieuwe mensen leren kennen en hebben andere adressen gekregen en sommige bezoekers vonden het fijn dezelfde adressen te houden. Wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de verschillende mensen. Wij (de pastorale werkgroep) willen een ieder fijne ontmoetingen toewensen de komende tijd.

Het is natuurlijk altijd mogelijk voor mensen, die zich nog niet hebben opgegeven, hetzij voor bezoek brengen of ontvangen om zich alsnog aan te melden. Op startzondag zijn er brieven uitgedeeld in de kerk waar het één en ander is toegelicht en er liggen formulieren, die ingevuld kunnen worden en in een doos gedaan onder het motto “Samen gemeente zijn!!!” “Doet U mee???”

Wij hopen op deze manier de onderlinge betrokkenheid te vergroten en op deze manier de opdracht die wij gekregen hebben vanuit de bijbel vorm te geven. Daarnaast willen wij u attenderen op de lijst hand en spandiensten. Hebt u een keertje hulp nodig voor vervoer naar de dokter of een boodschap, als u ziek bent, dan is er een lijst van mensen, die wel een keer bereid zijn om dit te doen. U kunt dan contact opnemen met:

Renny Wendelaar-Bonga, telefoon 2880707

Fetze Elgersma, telefoon 2881380

Janny de Dreu, telefoon 2801387

Koffie-inloopmorgen Oase

Op woensdagmorgen 4 oktober staat de koffie weer klaar vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. Maar wij gaan deze morgen niet alleen koffiedrinken, er is ook bingo met veel mooie prijsjes. De bingo begint om 10.15 uur. Van harte welkom. Informatie: Janny de Dreu, tel 2801387.

Tenslotte

Op het moment dat deze editie van de Ruimte verschijnt is de startzondag net achter de rug. Het seizoen is nu echt geopend! Vele activiteiten staan op de planning. Binnen Vorming en Toerusting (zie “Geloven in Leeuwarden”), met het koffiedrinken en het eetcafé, de gespreksgroep (dit jaar vanaf november), de meditatiegroep, enzovoorts, enzovoorts.

Tegelijkertijd nemen we aanstaande zondag ook afscheid: Olchert Clevering stopt na vele jaren cantororganist te zijn geweest. We kunnen nog twee keer van zijn bijdrage genieten: in de dienst van 22 oktober als organist en in de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (26 november) met de cantorij. Ook op deze plaats: heel hartelijk dank voor de muzikale ondersteuning in al die jaren!

Ds. M.E. Vroonland

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION